UAB Greitas LT saugo klientų privatumą, todėl šiame pranešime aiškiai ir atvirai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir naudojimo principus bei UAB Greitas LT taikomą duomenų apsaugą.
Šią Privatumo politiką (toliau – Politika) ir duomenų apsaugą taikome tais atvejais, kai lankotės manogreitas.lt interneto svetainėje, bei kai naudojatės UAB Greitas LT paslaugomis. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Greitas LT tinklą.
MANOGREITAS.LT interneto svetainės lankytojų duomenis (slapukai, cookies) renkame, ir UAB Greitas LT klientų duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir LR Elektroninių ryšių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatas.
Sąvokos
Klientas – fizinis asmuo, kuris yra pasirašęs UAB Greitas LT paslaugų teikimo sutartį ir naudojasi Greitas LT teikiamomis elektroninių ryšių paslaugomis asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.
Paslaugos – bet kokios tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu UAB Greitas LT teikiamos paslaugos.
Srauto duomenys – duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis, sukuriami duomenys, kurie gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie abonentus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio pradžios ir pabaigos laiką, trukmę ir maršrutą, duomenų perdavimo protokolą, perduotų duomenų kiekį, faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, ryšio tinklu perduotų duomenų formatą, ir kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys. Jei srauto duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia identifikuoti asmenį, jie taip pat laikomi asmens duomenimis.
Renkami duomenys
Bendrovės renkama informacija gali būti: Duomenų subjekto ir (ar) Duomenų subjekto atstovaujamo asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenys (išdavimo data, vieta, galiojimo data, numeris), asmens kodas, gimimo data, lytis, banko sąskaitos arba kiti mokėjimų duomenys, informacija apie Duomenų subjekto įsigytas paslaugas (jų kiekiai, pirkimo datos, įsigytų paslaugų kainos, pirkimo istorija, Duomenų subjekto prisijungimo vardas ir slaptažodžio koduota forma Bendrovės internetiniame puslapyje. Bendrovės internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą, pavyzdžiui: interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Duomenų subjektas pasiekia internetą, adresas; Duomenų subjekto apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas Bendrovės internetiniame puslapyje; naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą; mobiliųjų programėlių versijos; kalbos nustatymai ir kita. Jei Duomenų subjektas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Duomenų subjektas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu Bendrovės vartotoju.
Bendrovė rūpindamasi Duomenų subjekto privatumu ir vertindama Duomenų subjekto pasitikėjimą, įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Duomenų subjekto sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus, užtikrinant tinkamą užsakytų paslaugų ir sutarties įvykdymą.

Slapukai ( cookies )
Kas yra slapukai?
Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.
Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti kokybišką ir sklandų manogreitas.lt sveitainės veikimą.
Manogreitas.lt svetainėje yra naudojami nustatymų slapukai nuo kurių priklauso svetainės veikimas ir išvaizda. Žemiau pateikiame slapukų pavadinimus ir galiojimo terminus:
1. fmalertcookies - 1 diena
2. kintamos reikšmės pavadinimu slapukas veikiantis tik seanso metu.

Klientų duomenų apsauga
UAB Greitas LT svarbu ne tik paslaugų kokybė bei saugumas, bet ir klientų duomenų apsauga. Klientas, teisės aktų nustatyta tvarka, gali susipažinti su Greitas LT tvarkomais kliento asmens duomenimis, įskaitant asmens kodą. Klientas pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą turi teisę kreiptis, kad Greitas LT ištaisytų neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, bei nesutikti ir/ar atšaukti teisę, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.
Klientų asmens duomenys teikiami trečiosioms šalims UAB Greitas LT Sutartyje, Taisyklėse bei teisės aktuose numatytais atvejais.
UAB Greitas LT savo klientų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a, b ir f punktais bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir LR Elektroninių ryšių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatas.
Asmens duomenų naudojimo tikslai:
1. Duomenų subjekto paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui; 2. Duomenų subjekto identifikavimui Bendrovės informacinėse sistemose; 3. nupirktų (užsakytų) paslaugų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui; 4. problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui; 5. susisiekimui su Duomenų subjektu, pasikeitus Duomenų subjekto įsigytų paslaugų sąlygoms, 6. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui; 7. tiesioginės rinkodaros tikslais; 8. saugumo, administraciniais, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais; 9. verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę; 10. susisiekimui su Duomenų subjektu, tikslu gauti kliento atsiliepimus apie suteiktas paslaugas;
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis (jeigu tam tikrais atvejais nenurodyta kitaip): asmens duomenys, jeigu Klientas visiškai atsiskaitė už paslaugas, saugomi 10 metų nuo paslaugų sutarties nutraukimo datos. Asmens duomenys, kai klientas nevisiškai atsiskaitė už paslaugas - saugomi 10 metų nuo įsiskolinimo panaikinimo dienos.
 Jūsų teisės
Kreiptis į UAB Greitas LT su prašymu suteikti informaciją apie Greitas LT tvarkomus Jūsų asmens duomenis, bet kuriuo Jums patogiu būdu:
raštu – el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
žodžiu – telefonu Nr. +37064688812
raštu – adresu Vytauto g. 134, Garliava, Kauno raj.
atvykus į ofisą